Chương trình Hội nghị

Chương trình Hội nghị khoa học bệnh phổi toàn quốc lần thứ 7 xem  tại đây